Tomcat

Open-source webový server a servletový kontejner vyvinutý Apache Software Foundation (ASF). Tomcat implementuje několik Java EE specifikací včetně Java Servlet, JavaServer Pages (JSP), Java EL a WebSocket a poskytuje prostředí WWW serveru "pure Java" pro kód Java, který se má spustit.


Tomcat

An open-source web server and servlet container developed by the Apache Software Foundation (ASF). Tomcat implements several Java EE specifications including Java Servlet, JavaServer Pages (JSP), Java EL, and WebSocket, and provides a "pure Java" HTTP web server environment for Java code to run in.

Použito v metodice