Tosca

Testovací automatizační nástroj - založený na modulu. Tosca je komplexní sada pro správu a provádění testů. Testery uchovávají všechny své testovací artefakty (požadavky, eposové / uživatelské příběhy, testovací případy a scénáře, testovací data, seznamy výkonů a výsledky) a jejich vzájemně závislé odkazy v multiprojektovém víceúčelovém úložišti. 

Tosca je bez návrhu redundance: všechny jedinečné informace se uchovávají pouze jednou v systému Tosca a odkazují se tam, kde je to potřeba. To pomáhá testery vytvářet a udržovat testy. Tosca je navržena softwarovými testery pro testery.


Tosca

Test automation tool - module based. Tosca is a comprehensive test management and execution suite. Testers hold all their test artifacts (requirements, epics/user stories, test cases and scenarios, test data, execution lists and results) and their interdependent links in a multi-project, multi-user repository.

Tosca is redundancy-free by design: all unique pieces of information are kept only once in Tosca and referenced whenever needed. This helps testers create and maintain tests. Tosca is designed by software testers for testers.

Použito v metodice