Value Stream Mapping

Technologie vizualizace a zdokonalování procesů se silně využívá v štíhlých výrobních a inženýrských přístupech. Mapy hodnotových toků se používají k identifikaci základních procesních kroků versus "odpadu", které lze postupně vyloučit z procesu.


Value Stream Mapping

A process visualization and improvement technique used heavily in lean manufacturing and engineering approaches. Value Stream Maps are used to identify essential process steps vs. “waste” that can be progressively eliminated from the process.

Použito v metodice