Waterfall

Metodika vývoje softwaru založená na postupném přístupu k projektům, od "shromažďování požadavků" přes "vývoj" atd. až po "uvolnění". Fáze pozdní v procesu (obvykle související s testováním a QA) mají tendenci být vymačkané, protože zpoždění dávají projekty pod časový tlak.


Waterfall

A software development methodology based on a phased approach to projects, from “Requirements Gathering” through “Development” etc. to “Release”. Phases late in the process (typically related to testing and QA) tend to be squeezed as delays put projects under time pressure.

Použito v metodice