Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Nejvyšší orgán, který bude mít na starost, veškerou ochranu osobních údajů a spravovat jednotný program GDPR. Každý členský stát bude mít své zastoupení vedoucím dozorového úřadu a v čele bude evropský inspektor ochrany údajů.


European Data Protection Supervisor

The highest authority to be in charge of all personal data protection and manage the GDPR single program. Each Member State will be represented by the Head of the Surveillance Authority and headed by the European Data Protection Supervisor.

Použito v metodice