Hlavní zařízení

Hlavní provozovna se rozumí: "pokud jde o správce se zařízeními ve více než jednom členském státě, místo jeho ústředního vedení v Unii, pokud rozhodnutí o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů nejsou přijata v jiné provozovně správce v Unii".


Main Establishment

Main establishment means: "as regards a controller with establishments in more than one Member State, the place of its central administration in the Union, unless the decisions on the purposes and means of the processing of personal data are taken in another establishment of the controller in the Union".

Použito v metodice