Právo podat stížnost

Kdokoliv se domnívá, že není řádně zacházeno s jeho osobními údaji podle nařízení GDPR, má právo se odvolat u dozorového úřadu - Úřad na ochranu osobních údajů.


Right to file a complaint

Anyone who believes that he is not properly treated with his or her personal data under the GDPR, has the right to appeal to the Supervisory Authority - the Personal Data Protection Authority.

Použito v metodice