Hodnotový tok

Popisuje klíčové činnosti pro diskrétní oblast v hodnotovém řetězci IT, kde je ve službě vytvořena nebo přidána určitá jednotka čisté hodnoty, která probíhá v průběhu jejího životního cyklu. Rámec IT4IT popisuje čtyři toky hodnot (Strategie na portfolio, Požadavek na zavedení, Požadavek na splnění, Detekce k opravě).


Value Stream

Describes the key activities for a discrete area within the IT Value Chain where some unit of net value is created or added to the service as it progresses through its lifecycle. The IT4IT framework describes four value streams (Strategy to Portfolio, Requirement to Deploy, Request to Fulfill, Detect to Correct).

Použito v metodice