Vztah

Spojení nebo interakce mezi dvěma lidmi nebo věcmi. V oblasti řízení obchodních vztahů je to interakce mezi poskytovatelem IT služeb a obchodem. Při správě aktiv a konfigurace služby je to spojení mezi dvěma konfiguračními položkami, které identifikují závislost nebo propojení mezi nimi.

Aplikace mohou být například propojeny se servery, na kterých běží, a služby IT mají mnoho odkazů na všechny položky konfigurace, které přispívají k této IT službě.


Relationship

A connection or interaction between two people or things. In business relationship management, it is the interaction between the IT service provider and the business. In service asset and configuration management, it is a link between two configuration items that identifies a dependency or connection between them.

For example, applications may be linked to the servers they run on, and IT services have many links to all the configuration items that contribute to that IT service.

Použito v metodice