Rozhodovací konference

Technika, při níž manažeři uvažují a diskutují v facilitované dílně relativní váhy, které se vztahují k strategickým cílům organizace. Kritéria, která mají být použita k posouzení strategického přínosu v každém případě, a skóre přidělené jednotlivým iniciativám.

Tímto způsobem orgán správy portfolia přijme kolektivní rozhodnutí o složení portfolia. Bylo zjištěno, že je velmi efektivní, pokud jde o optimalizaci návratnosti portfolia, a také má za následek větší závazek vůči portfoliu ak procesům správy portfolia.


Decision-conferencing

A technique whereby managers consider and debate in a facilitated workshop the relative weightings to attach to the organization's strategic objectives, the criteria to be used to assess strategic contribution in each case; and the scores to allocate to individual initiatives.

In this way the portfolio governance body comes to a collective decision on the composition of the portfolio. This has been found to be very effective in terms of optimizing portfolio returns and also results in enhanced commitment to the portfolio and to the portfolio management processes.

Použito v metodice