Šampión-změna modelu

Technika, podle které se očekává, že se každý bude řídit definovanými procesy portfolia (současný "šampion"), ale někdo může doporučit změnu ("challenger"). Po přijetí se "challenger" stává novým "šampionovým" procesem. Takoví vyzývatelé by měli být povzbuzováni jako způsob, jak zajistit účast v celé organizaci a počet obdržených podání by měl být pravidelně sledován.


Champion—challenger model

A technique whereby everyone is expected to comply with the defined portfolio processes (the current 'champion') but anyone can recommend a change (a 'challenger'). Once adopted, the 'challenger' becomes the new 'champion' process. Such challengers should be encouraged as a way of ensuring engagement across the organization, and the number of submissions received should be monitored on a regular basis.

Použito v metodice