Strategické řízení

Účelem strategické úrovně kontroly je vytvořit rámec politiky, v rámci které bude fungovat taktická kontrola a strategie, kterou bude taktická kontrola implementovat.

Zejména poskytování zdrojů pro taktické povely, řešení a stanovení priorit více požadavků a / nebo konfliktů a stanovení plánů pro návrat k obvyklým návratům nebo návratu domů.


Strategic Control

The purpose of the strategic level of control is to establish a framework of policy within which tactical control will work and a strategy that tactical control will implement. 

In particular the provision of resources for tactical command, the resolution and prioritisation of multiple and/or conflict demands and to determine plans for the return to business as usual or return home. 

Použito v metodice