EVA

Ekonomická přidaná hodnota

Technika vyvinutá G. Bennettem Stewartem III a registrovaná poradenskou firmou Stern, Stewart, v níž výkon podnikové kapitálové základny (včetně odpisovaných investic, jako je školení, výzkum a vývoj) a tradiční kapitálové investice, jako je fyzická majetek a zařízení jsou měřeny podle toho, co by akcionáři mohli získat jinde.


EVA

Economic value add

Technique developed by G. Bennett Stewart III and registered by the consulting firm of Stern, Stewart, in which the performance of the corporate capital base (including depreciated investments such as training, research and development) as well as more traditional capital investments such as physical property and equipment are measured against what shareholders could earn elsewhere.

Použito v metodice