KOA Agent

Identita uživatele, která je určena manažerem KOA pro přístup k enklávám pro poskytování produktů PRSN za účelem získání zabalených produktů, které byly objednány pro uživatelská zařízení, která jsou přiřazena k této KOA.


KOA Agent

A user identity that is designated by a KOA manager to access PRSN product delivery enclaves for the purpose of retrieving wrapped products that have been ordered for user devices that are assigned to that KOA.

Použito v metodice