Testování a vyhodnocování softwarového systému

Proces, který plánuje, rozvíjí a dokumentuje kvalitativní / kvantitativní demonstraci plnění všech základních funkčních výkonnostních, provozních a rozhraní požadavků.


Software System Test and Evaluation Process

Process that plans, develops, and documents the qualitative/quantitative demonstration of the fulfillment of all baseline functional performance, operational, and interface requirements.

Použito v metodice