CPM

Metoda kritické cesty

Technika plánování rozvržení sítě používaná k určení množství flexibilní plánování (množství float) na různých logických síťových cestách v síti plánovaných projektů a určení minimální celkové trvání projektu.

Čas předčasného spuštění a ukončení se vypočítá pomocí forwardového průkazu s použitím stanoveného počátečního data. Údaje o pozdním zahájení a ukončení se vypočítávají pomocí zpětného průchodu, počínaje zadaným datem dokončení, což je někdy předčasný termín dokončení projektu stanovený při výpočtu forward passu.


CPM

Critical Path Method

A schedule network analysis technique* used to determine the amount of scheduling flexibility (the amount of float) on various logical network paths in the project schedule network, and to determine the minimum total project duration. Early start and finish dates are calculated by means of a forward pass, using a specified start date.

Late start and finish dates are calculated by means of a backward pass, starting from a specified completion date, which sometimes is the project early finish date determined during the forward pass calculation.

Použito v metodice