Řízení rizik ve strategickém odvětví jako prevence válečného konfliktu

Společnosti působící v exponovaných sektorech mohou být cílem řady hrozeb. Jak jim efektivně čelit? Včasnou identifikací a řízením strategických rizik. Jako pří výrobě polovodičových čipů.

Efektivní řízení rizik je klíčové pro zajištění stability a bezpečnosti v kritických průmyslových odvětvích. Typickým případem je výroba polovodičů. Tento sektor, který zahrnuje výrobu čipů pro IT, nástroje umělé inteligence, vojenství, automobilový průmysl a lékařství, čelí značným bezpečnostním výzvám. Příklad nizozemské společnosti ASML Holding a tchajwanského výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ilustruje, jak může důkladné řízení rizik a preventivní opatření chránit před závažnými externími hrozbami.

Bezpečnostní hrozby a preventivní opatření

Vzhledem k možnému vojenskému konfliktu s Čínou se společnosti ASML a TSMC připravují na scénář, kdy by musely na dálku vypnout své špičkové stroje na výrobu čipů, pokud by došlo k invazi na Tchaj-wan. Podle informací agentury Bloombergamerické úřady získaly od ASML ujištění, že tyto stroje mohou být v případě potřeby vzdáleně vypnuty. To by mohlo výrazně omezit schopnost nepřítele převzít kontrolu nad výrobou čipů na Tchaj-wanu.

Stroje, které vyrábí ASML, jsou nezbytné pro produkci pokročilých čipů. ASML je jediným výrobcem těchto strojů na světě, zatímco TSMC je jejich největším odběratelem. Tyto technologie jsou natolik kritické, že jejich export je pod přísným dohledem, aby se zabránilo jejich zneužití, například Čínou.

Diverzifikace výroby jako součást řízení rizik

Aby se snížila závislost na tchajwanských výrobcích a zajistila se větší odolnost dodavatelských řetězců, podporuje americká vláda diverzifikaci výroby čipů na domácím území. Tento krok zahrnuje rozsáhlé investice a dotace ve výši až 39 miliard USD, které mají zajistit stabilitu dodávek polovodičů pro klíčová průmyslová odvětví.

Podobné kroky podniká i Evropská unie prostřednictvím nařízení EU zkráceně známého jako Akt o čipech. Tento předpis mobilizuje více než 43 miliard EUR z veřejných a soukromých investic s cílem do roku 2030 zdvojnásobit podíl EU na globálním trhu polovodičů. Tato iniciativa zahrnuje investice do technologických kapacit, inovací a vytvoření vhodného rámce pro výrobu polovodičů na území EU.

Řízení rizik v širším kontextu

Filozofie řízení externích rizik a zavádění preventivních opatření je přenositelná i do jiných oblastí a průmyslových sektorů. Identifikace hlavních rizik, pravidelné aktualizace bezpečnostních protokolů a investice do diverzifikace výrobních kapacit mohou výrazně zvýšit odolnost podniků vůči nepředvídatelným situacím.

Identifikace rizik

Prvním krokem v efektivním řízení rizik je identifikace rizik. Firmy by měly provést detailní analýzu potenciálních hrozeb, ať už jde o geopolitické konflikty, přírodní katastrofy nebo technologické výpadky. Použití nástrojů jako je SWOT analýza (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) nebo PESTEL analýza(Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal) může pomoci při identifikaci rizik a vytvoření efektivní strategie pro jejich minimalizaci.

Nástroje pro řízení rizik

Dalšími důležitými nástroji pro řízení některých kategorií rizik jsou:

  • Zajištění kontinuity činností (Business Continuity Management - BCM): To zahrnuje především plánování kroků, které zajistí, že podnik bude schopen pokračovat ve své činnosti i při výskytu krizových situací. BCM zahrnuje identifikaci kritických funkcípodniku, stanovení odpovědností a přípravu na různé scénáře krizových situací (zejména výpadek IT nástrojů, lidí, fyzických pracovišť či dodavatelů).

  • Pojištění proti rizikům: Pojištění může být klíčovým nástrojem pro zmírnění finančních dopadů rizik. Firmy by měly zvážit pojištění proti různým druhům rizik, včetně přírodních katastrof, kybernetických útoků nebo výpadků dodavatelských řetězců.

  • Technologická redundance a zálohování dat: Pro většinu firem je klíčové zajistit, že jejich data a systémy jsou zálohovány a chráněny proti výpadkům. Využití cloudových služeb, systematických postupů pro zajištění kybernetické bezpečnosti a odolnosti a pravidelné zálohování dat a testování integrity záloh mohou zajistit, že data budou bezpečně uložena a snadno obnovitelná v případě výpadku.

Příklady nejlepší praxe

Nezbytným krokem je znalost všech dodavatelů, resp. celých dodavatelských řetězců (primární dodavatelé a jejich subdodavatelé). Bez této znalosti nelze související rizika efektivně a úplně řídit.

Další z osvědčených metod řízené rizik je zavedení robustních analytických nástrojů a modelování pro predikci a řízení rizik v dodavatelském řetězci. Firmy mohou provádět pravidelná cvičení a simulace krizových situací, aby zajistily, že jsou připraveny reagovat na různé scénáře.

Organizace by měly také budovat silné vztahy se svými dodavateli a diverzifikovat zdroje, aby minimalizovaly dopady případných výpadků. Tento přístup zahrnuje nejen geografickou diverzifikaci, ale také spolupráci s více dodavateli pro kritické komponenty a suroviny.

Závěr

Řízení rizik a preventivní opatření jsou nepostradatelnými součástmi efektivního vedení firem, zejména v kritických odvětvích, jako je výroba polovodičů. Příklad společností ASML a TSMC ukazuje, že cílená a aktivní opatření mohou nejen chránit jednotlivé organizace před aktuálními hrozbami, ale také přispívat k celkové stabilitě a bezpečnosti na globální úrovni. Firmy napříč různými sektory mohou využít podobné strategie k identifikaci a řízení rizik, čímž zvýší svou odolnost a schopnost rychle reagovat na nepředvídatelné události.

Článek byl publikován také na gdpr.cz.

Chcete získat dárek k narozeninám?