Critical Entities Resilience (CER)

Přestože některé sektory již mají svá zvláštní pravidla (ZKB, NIS2, DORA a další), ta se týkají pouze určitých aspektů jejich resilience. Právě z potřeby řešit odolnost kritických subjektů komplexně vznikla směrnice Critical Entities Resilience (CER). Ta poskytuje návod na posílení odolnosti subjektů napříč odvětvími a pomáhá čelit všudypřítomným rostoucím hrozbám.

CER

Critical Entities Resilience MasterClass (CERMC)

Směrnice CER dramaticky zvyšuje požadavky na zajištění odolnosti kritické infrastruktury v EU a metodicky zastřešuje související evropské směrnice a nařízení (NIS2 a DORA). CER přináší požadavky na řízení kontinuity činnosti (BCM), krizový management či řízení rizik v dodavatelském řetězci. Usiluje přitom o soulad s respektovanými mezinárodními standardy (např. ISO 22301, ISO 27000, ISO 31000). Do českého právního řádu bude transponována v podobě nového zákona o kritické infrastruktuře. Soubor nových pravidel pomůže čelit akutním hrozbám, chránit kritickou infrastrukturu a zajišťovat dostupnost základních služeb.

Kdo a proč potřebuje CER

Odvětví a pododvětví, která spadají pod rozšířený evropský seznam kritických subjektů

Elektřina

 • agregace elektřiny
 • odezva strany poptávky
 • výroba, dodávky a ukládání energie
 • služby nominovaného organizátora trhu s elektřinou 
 • provoz, údržba a rozvoj distribuční soustavy elektřiny 
 • provoz, údržba a rozvoj elektroenergetické přenosové soustavy

Dálkové vytápění a chlazení

 • poskytování dálkového vytápění, nebo chlazení

Ropa

 • rafinace a zpracování ropy
 • těžba, přeprava a skladování ropy a PHM
 • správa zásob, včetně nouzových a specifických

Zemní plyn

 • těžba zemního plynu
 • rafinace a zpracování
 • nákup, distribuce zemního plynu
 • přeprava, dodávky a skladování zemního plynu 
 • provozování zařízení na zkapalněný zemní plyn (LNG) 

Vodík

 • výroba vodíku 
 • skladování, přeprava a distribuce

Letecká doprava

 • služby řízení letového provozu
 • komerční služby letecké dopravy (osobní a nákladní)
 • provoz, správa a údržba infrastruktury letišť a sítě letišť

Železniční doprava

 • služby železniční dopravy (osobní a nákladní)
 • provoz, správa a údržba zařízení železničních služeb
 • provoz, správa a údržba řízení železničního provozu a systémů pro řízení a zabezpečení
 • provoz, správa a údržba železniční infrastruktury, včetně nádraží, nákladních terminálů a středisek řízení provozu

Vodní doprava

 • služby v lodní dopravě
 • služby vnitrozemské, námořní a pobřežní vodní dopravy (osobní a nákladní)
 • provoz, správa a údržba přístavů a přístavních zařízení a provoz děl a zařízení v rámci přístavů, včetně doplňování paliva, nákladových operací, vyvazování, služeb osobní dopravy, sběru lodního odpadu a zbytků lodního nákladu, lodivodských služeb a služeb vlečných lodí

Silniční doprava

 • kontrola řízení provozu
 • plánování, řízení a správa silniční sítě
 • služby inteligentních dopravních systémů
 • přijímání vkladů
 • poskytování úvěrů
 • provozování obchodního systému
 • provozování clearingových systémů
 • distribuce léčivých přípravků
 • výzkum a vývoj léčivých přípravků 
 • poskytování služeb zdravotní péče 
 • analýzy prováděné referenční laboratoří Evropské unie 
 • výroba základních farmaceutických výrobků a základních farmaceutických přípravků 
 • výroba zdravotnických prostředků považovaných za kriticky důležité v průběhu mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví

Dodávka pitné vody a distribuce pitné vody s výjimkou distribuce vody určené k lidské spotřebě, pokud tato služba není podstatnou součástí obecné činnosti distributorů spočívající v distribuci jiných komodit a zboží.

Odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod s výjimkou odvádění, vypouštění nebo čištění městských odpadních vod, splašků nebo průmyslových odpadních vod, pokud nejsou podstatnou součástí obecných činností podniků.

Služby vytvářející důvěru

 • poskytování služeb vytvářejících důvěru
 • poskytování služeb elektronické identifikace

Sítě a služby veřejných komunikací

 • poskytování veřejné sítě elektronických komunikací
 • poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Ostatní digitální služby a infrastruktura

 • datová centra
 • cloud computin služby
 • poskytování sítí pro doručování obsahu
 • provoz a správa registrů domén nejvyšší úrovně (TLD) 
 • poskytování a provozování služeb výměnných uzlů internetu
 • systém překladu jmen domén (DNS) s výjimkou služeb souvisejících s kořenovými jmennými servery

Služby poskytované subjekty veřejné správy dle čl. 2 bodu 10 směrnice CER ústředních vlád vymezenými členskými státy v souladu s vnitrostátním právem.

Provoz pozemních infrastruktur vlastněných, spravovaných a provozovaných členskými státy nebo soukromými subjekty a podporujících poskytování služeb využívajících kosmického prostoru, s výjimkou poskytovatelů veřejných sítí elektronických komunikací.

 • velkoobchodní distribuce potravin
 • rozsáhlá průmyslová výroba a zpracování potravin
 • služby dodavatelského řetězce potravin, včetně skladování a logistiky

Proč CER

Pandemie Covid-19, sabotáž Nord Stream v Baltském moři, rozsáhlé lesní požáry ve Středomoří, kolaps logistických cest v důsledku zablokovaného Suezu, bleskové povodně v Německu, sabotáže muničních skladů v Česku, válka v bezprostřední blízkosti schengenských hranic, či každodenní kybernetické útoky na evropskou kritickou infrastrukturu. To je jen stručný výčet krizí, kterým EU čelila a čelí v posledních letech.

V reakci na zhoršující se bezpečnostní situaci a přibývající extrémní klimatické jevy přichází Evropská unie s iniciativou mající za cíl posílení odolnosti kritických subjektů. 

Směrnice CER poprvé sjednocuje pravidla pro určování a zajištění bezpečnosti  kritické infrastruktury v celé osmadvacítce.

A koho se nové nařízení a povinnost chránit odolnost kritické infrastruktury týká? Celkem 11 sektorů:

 • doprava
 • energetika
 • zdravotnictví, potraviny
 • pitná voda, odpadní vody
 • bankovnictví, finanční tržní infrastruktury
 • digitální infrastruktura, veřejná správa, vesmír
Směrnice Evropské kritické infrastruktury (ECI)

Cíle

Směrnice o odolnosti kritických subjektů (CER) má za cíl snížit zranitelnost a posílit fyzickou odolnost kritických entit. Jedná se o subjekty poskytující životně důležité služby na nichž závisí živobytí občanů EU a řádné fungování vnitřního trhu.

Ty musí být schopny připravit se na přírodní katastrofy, teroristické hrozby či zdravotní mimořádné události, umět se s nimi vyrovnat, chránit se před nimi, reagovat na ně a zotavit se z nich. Ambicí směrnice je především:

 • Sjednotit evropská pravidla
 • Rozšířit odvětví kritické infrastruktury 
 • Výrazně eliminovat reálné zranitelnosti 
 • Co nejefektivněji posílit odolnost kritických subjektů 
 • Navýšit kapacity EU na ochranu své kritické infrastruktury
Směrnice Evropské kritické infrastruktury (ECI)

Chcete to připravit na míru? Kontaktujte nás!

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?