GDPR Implementace

Zcela nová verze workshopu. Unikátní případová studie vás podobně jako GDPR vzory dokumentů praktickým způsobem provedou celým projektem. Absolventi si poradí s povinnostmi, které přináší Obecné nařízení pro ochranu osobních údajů. Druhý den si účinnost ověříte na simulaci kontroly od ÚOOÚ.

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cílová skupina

Do tohoto workshopu předáváme zkušenosti z 1000+ velkých i malých projektů implementace GDPR

Přinášíme best practice homologované do českého legislativního prostředí. Vše je v souladu s tím, co Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (dříve Pracovní skupina WP29) definuje státům EU. 

To obnáší Mapování datasetů, GAP analýzu, Analýzu rizik, ale i Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. A dále know-how, jak tyto výstupy integrovat do systému řízení organizace. Na první pohled náročný úkol, ale nic není tak složité, jak to na první pohled vypadá... Přidejte se k našim absolventům z široké řady pozic, kam patří:

 • Statutární orgány, prokuristé i ředitelé
 • Advokáti, firemní právníci, personalisté
 • Zaměstnanci veřejné správy, neziskové organizace
 • Pracovníci v obchodním oddělení, ale i marketingu
 • Správci dat, databází, operátoři. Vedoucí IT, bezpečnosti
 • Pověřenci pro ochranu osobních údajů | Data Protection Officer's (DPO)
Cílová skupina

Ze všech stran slyšíte, že potřebujete "mít v pořádku data", ale nevíte jak to udělat?

To, co potřebujete v GDPR nařízení nenajdete. Chcete být skutečně imunní?

Připravíme vás na simulovaný kontrolní den ÚOOÚ.

Buďte o krok napřed

Připravte se na... Kontrolu!

Co ve skutečnosti znamená být ve shodě s GDPR Nařízením? Zvládnout potenciální kontrolu 
z Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

To, co skutečně chcete v EU GDPR nařízení popsáno není. 

A nikdo jiný, než vy to za vás nevyřeší. 

Upravujte ve svých procesech jen to, co je skutečně podstatné.


Provedeme vás vším, co musíte realizovat v rámci nového nařízení na ochranu osobních údajů.

Pro zvládnutí potenciální kontroly ze strany ÚOOÚ skutečně nic víc nepotřebujete.


Proč tento workshop musíte zažít?

 • Zkusíte si pozici kontrolora ve vlastní firmě;
 • Ukážeme si, co vlastně kontrolovat a jak na to;
 • Z toho nám vyjde, co vlastně musíte řešit a jakým způsobem;
 • Využijeme skutečné auditorské checklisty. Zafixujeme podstatné.
 • Připravíte s auditorem závěrečnou zprávu (co máte za data, proč máte, jak plníte).

František Nonnemann

Tématice práva a praxe zpracování a ochrany osobních údajů věnuje již déle než deset let. Po vystudování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil řadu let ve vedoucích pozicích na Úřadu pro ochranu osobních údajů, mj. jako vedoucí právního oddělení. 

Podílel se rovněž na přípravě akreditovaného kurzu Pověřenec pro ochranu osobních údajů, je autorem Příručky pro pověřence, věnuje se i rozvoji dalších GDPR služebvzorových dokumentů, metodik, vytvořil online bezplatný nástroj pro GDPR Audit a nyní spolupracuje v pracovní skupině pro certifikaci v rámci GDPR Compliance.

Nelze opomenout ani aktivní činnosti v evropských pracovních skupinách pro ochranu osobních údajů i na mezinárodních kontrolních aktivitách. Je spoluautorem komentáře k zákonu č. 110/2019Sb., o ochraně osobních údajů, i komentáře k GDPR, stejně jako řady odborných článků.

 • 2016 - nyní | Auditor (TAYLLORCOX)
 • 2021 - nyní | Compliance & Risk Manager v projektu Partners banka
 • 2019 - 2021 | Compliance & Operational Risk Manager (MALLPay)
 • 2016 - 2019 | GDPR Pověřenec (Moneta)
 • 2009 - 2016 | ÚOOÚ: právní odd.
 • 2006 - 2009 | ÚOOÚ: tajemník dozoru
 • 2000 - 2006 | Právnická fakulta UK v Praze

Lucie Balýová

Problematice ochrany osobních osobních údajů se věnuje již více než 10 let, a to zejména s ohledem denní užívání v praktické aplikaci, provádění auditů ochrany osobních údajů, lektorské a poradenské činnosti. V advokátní praxi se zaměřuje nejen na ochranu osobních údajů, ale také na IT právo a kybernetickou bezpečnost, kdy se jednotlivé specializace zásadně doplňují pro řešení konkrétních případů. 

Lucie hojně publikuje v odborných periodikách, je členkou odborného spolku gdpr.cz a autorkou několika odborných knih, a často se vyjadřuje k dotazům problematiky osobních údajů, IT práva či kybernetické bezpečnosti a vyučuje i na několika vysokých školách.

Harmonogram

První den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 12:30

Mapování datových toků
Vstupní informační audit identifikuje oblasti spadající do GDPR.

Jak správně mapovat

 • Požadavky na formu
 • Požadavky na výstupy
 • Ne vždy je nutný souhlas
 • Vypracování analýzy účelů a titulů

Mapování na úrovni

 • Datových toků
 • Samostatných procesů

Mapování dle témat

 • Mapování rolí
 • Mapování IS / IT
 • Mapování procesů
 • Mapování souhlasů
 • Mapování dokumentace

12:30 – 13:30

Oběd | Lunch menu

13:30 – 16:30

GAP Analýza - postup
Zhodnocení dopadu Nařízení 679/2016 EU na organizaci.

 • Definice údajů
 • Způsob jejich vedení
 • Posouzení pozice Pověřence
 • Rozsahy nutných zásahů (IT, Právo, HR..)

GAP Analýza - výstupy
Naučíte se identifikovat  nesrovnalosti mezi požadavky stanovenými v GPDR a procesy ve vaší organizaci.

 • Jmenování DPO
 • ICT a nutné změny
 • Právo a nutné změny
 • Řízené dokumentace a změny 
 • Působnost GDPR na organizaci

16:30 – 17:00

Závěr

Shrnutí implementačního dne I.

Druhý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 12:30

Analýza Rizik GDPR

 • Charakteristiky incidentu
 • Hrozby a zranitelnosti GDPR
 • Identifikace a ohodnocení aktiv
 • Kvalitativní a kvantitativní odhady rizik
 • Jak postupovat při analýze (určování) rizik

Reporting

 • Jak sestavit manažerský report
 • Seznam rizik podle velikosti a charakteristik
 • Vyhodnocení a reporting zjištěných výsledků

Způsoby ošetření rizik

 • snižování
 • strpění (akceptace)
 • vyhnutí se a přenos rizika

GDPR Risk Management

 • Kontext se systémem řízení rizik dle GDPR
 • Možnosti a výhody komparace s ostatními riziky v organizaci za účelem přijetí potřebných rozhodnutí.

DPIA Data Protection Impact Assesment - Analýza dopadů na ochranu osobních údajů

Principy

 • Kdy je riziko přijatelné
 • Právní požadavky na DPIA
 • Pokyny regulačních orgánů
 • Zásady posuzování ochrany osobních údajů

DPIA Assesment

 • Jak vytvořit procedury DPIA
 • Praktické modely analýzy rizik
 • Generické hrozby a zranitelnosti
 • Odvození rizika a jeho zhodnocení

12:30 – 13:30

Oběd | Lunch menu

13:30 – 16:30

ÚOOÚ - kontrolní den

 • Incidenty
 • Kontrola ÚOOÚ
 • Co, jak a proč dokládat

Čelíte nabídkám typu "kupte si tento GDPR produkt", "objednejte si náš GDPR audit", "máme software co za vás GDPR vyřeší". 

Ale co vlastně doopravdy potřebujete vy? Další byrokratická zátěž to není... 

Chcete být připraveni na ty rizika, která se vás skutečně týkají. A přesně o tom je tento workshop.

Implementace GDPR od A-Z

Do detailu rozpracovaná případová studie vás dokonale připraví na realizaci všech opatření, které souvisí s dodržováním ochrany osobních údajů dle GDPR.

Žádný projekt nemůže začít jinak, než mapováním datasetů. Skládá se z revize zpracování a kontroly zabezpečení osobních údajů. V této fázi vás naučíme metodicky správně vyřešit mapování stávajícího zpracování osobních údajů dle GDPR. 

Velký důraz dáme i formě. Protože špatně zvolený formát výstupů může být prvním rizikem neúspěchu celé implementace. 

Datové toky budou na případová studii analyzovány ve smyslu nařízení GDPR na úrovni procesů, technologií a informačních systémů, ale i papírových kartoték. Kvalita těchto výstupů je kritická pro další fáze. Proto klademe důraz na metodicky správné mapování celého životního cyklu osobních dat od vzniku, editaci, archivaci až po likvidaci. 

Rozsah

 • Mapování datových toků a procesů;
 • Zpracování výstupů do přehledných oblastí a priortit;
 • Prioritizace těch workflow (v elektronické i papírové podobě), které mají dopady největší a z pohledu implementace požadavků GDPR jsou nejvíce problematické.

Přínosy mapování datových toků

 • Vypracujete si potřebnou analýzu účelů a titulů;
 • Dokážete metodicky správně realizovat podrobný audit osobních údajů;
 • Ne vždy je nutný souhlas se zpracováním údajů, ukážeme vám, jak je roztřídit;
 • Naučíte se výstupy zpracovat do přehledných mapových toků (matic), které jsou klíčovým podkladem pro další fáze;
 • Zároveň si provedete na vlastních příkladech posouzení právních základů a identifikaci účelů, pro které budou jednotlivá zpracování prováděna.


Pod vedením GDPR Lead Auditora zmapujete aktuální stav všech 6 oblastí

Identifikace OÚ

Subjektů a osobních údajů s ohledem na zdroj, účel, rozsah,  typ zpracování, dobu uchovávání a předávání

Mapování rolí

Požadavky GDPR a odpovědnosti rolí v rámci zpracování osobních údajů: Správce, Zpracovatel, Pověřenec

Mapování procesů

Analýza aktivit v celém životním cyklu zpracování osobních údajů včetně informační povinnosti, souhlasů atd.

Mapování dokumentace

Používané při zpracování osobních údajů. Audit se zaměřuje na předpisy, procedury, smluvní doložky a další

Mapování souhlasů

V rámci Data Flow Auditu vypracujeme znalecký posudek pro využití souhlasů a plnění informační povinnosti

Mapování IS / IT

Zmapování datových toků osobních údajů v Informačních systémech, Aplikačním software a databázích


Rozdílová (srovnávací, nebo také GAP) analýza je dalším krokem na cestě ke splnění požadavků ochrany osobních údajů dle EU Nařízení GDPR. Jejím účelem je naučit vás identifikovat nesrovnalosti mezi požadavky stanovenými v Obecném nařízení na ochranu osobních údajů oproti stávajícímu zpracování dat.

Jmenovitě jde o Řízení rizik * Rozsah zpracování * Role a odpovědnosti * Práva subjektů údajů * Workflow zpracování dat * Bezpečnost osobních údajů * Výkon Pověřence ochrany osobních údajů

Výstup GAP Analýzy vám pomůže zjistit stav všech zmapovaných požadavků a oblastí. Budete tak schopni realizovat změny na úrovni procesů, technologických i legislativních oblastí. Doplníte chybějící požadavky ve smyslu GDPR.

Co budeme hodnotit

Dopady Nařízení 679/2016 EU na organizaci: rámcové definice údajů a způsob jejich vedení (listinné, strukturované data, nahrávky a další..) Posouzení pozice Pověřence na ochranu osobních údajů. Rozsahy nutných zásahů k zajištění souladu GDPR:

 • technologie (IT / IS / Aplikace)
 • papírovou dokumentaci (kartotéky, formuláře)
 • procesy (nastavení pravidel, postupů, směrnic)
 • právní aspekty (legislativa GDPR a zákona na ochranu osobních údajů)

Přínosy GAP Analýzy

Ukážeme vám, jak pracovat s výstupy analýzy z pohledu posouzení souladu stávající ochrany osobních údajů v organizaci proti požadavkům GDPR a ePrivacy. Vytvoříte si podrobný projektový plán, který upřednostňuje klíčové oblasti a kritické procesy. Pro každou etapu projektu si stanovíte akční plán, jehož cílem je zajištění shody s GDPR. Další benefity?

 • Naučíte se metodiku GDPR GAP Capability Maturity Model (GAP CMM)
 • Připravíte projekt zajištění shody s Nařízení 679/2016 EU GDPR v organizaci
 • Odpovíte si na otázku "co", "jak", a "proč" realizovat na základě výstup GAP Analýzy
 • Získáte soupis doporučených opatření a podrobný plán co, jak a proč implementovat

GAP Analýza obsahuje 9 témat - oblastí, které musíte mít pokryté, jmenovitě:

Rozsah GDPR

Role a odpovědnosti

Práva subjektů údajů

Data Protection Officer

Životní cyklus údajů

Principy ochrany údajů

Informační systémy

Papírové kartotéky

Smlouvy a souhlasy

Analýza Rizik je další povinností dle čl. 24., 25. EU Nařízení GDPR. Jde o další etapu projektu GDPR Compliance (zajištění shody) v návaznosti na realizované fáze Mapování DatasetůGAP Analýzy. Součástí může být i Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.  Auditní zpráva, kterou se naučíte správně sestavit, je klíčovým dokumentem pro kontrolní orgány.

Za provedení DPIA vždy odpovídá správce údajů, ale může ji vykonat i třetí osoba. Proto je tento workshop důležitý pro všechny, kteří pracují v organizacích, které zpracovávají osobní informace jak v soukromém sektoru i státní správě.

Ukážeme vám, jak metodicky správně a včas vyhodnocovat dopady zpracování osobních údajů v organizaci. Probereme příklady, jak minimalizovat rizika a dodržovat zákon na ochranu osobních údajů, resp. GDPR.

Co se v rámci etapy naučíte

Vyzkoušíte si posouzení rizik pro práva a svobody subjektů. Naučíte se metodiku hodnocení, kategorizace a realizovaných opatření pro uvedená rizika z pohledu integrity, důvěrnosti a dostupnosti. Zaměříme se na dopady subjektu údajů. Společně vypracujeme matici rizik (aktivity x hrozby x zranitelnosti).

 • Vydefinovat kritéria analýzy rizik
 • Zpracovat analýzu rizik ve smyslu EU GDPR čl. 24., 25
 • Eliminovat rizika non-compliance (nesplnění požadavků) GDPR
 • Vypracovat doporučení pro následná organizační a technická opatření
 • Na příkladu vypracovat Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)

Přínosy Risk & DPIA

Osvojíte si praktické aspekty analýzy a řízení rizik v organizaci v kontextu ochrany osobních údajů. A to v celém životním cyklu: od identifikace, přes klasifikaci, po aplikaci principů a opatření (pseudonymizace, úprava směrnic, omezení přístupu).

 • Dokážete vyhodnotit výstupy a realizovat opatření
 • Osvojíte si analýzu rizik i Posouzením dopadů na ochranu údajů
 • Ukážeme si scénáře, jak s pomocí DPIA minimalizovat rizika ochrany osobních údajů
 • Nebudou chybět ani příklady nápravných opatření formou modelových situací a návrh změnových procesů dle EU GDPR
Pod vedením GDPR Lead Auditora provedeme posouzení vlivu na ochranu osobních údajů rozdělenou do 9 oblastí

Principy

Principy posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Rozdělení rizik

Jak rozdělit rizika na akceptovatelná a potenciální hrozby

Vypracování postupů

Jak vypracovat postupy na posuzování dopadů ochrany dat

Právní dopady

Legislativní požadavky na zpracování dopadů DPIA

Jak se připravit na DPIA

Začínáme: jak připravit projekt analýza dopadů DPIA

Vyhodnocení výsledků

Monitorování a vyhodnocování výsledků - další kroky


Jak vlastně změříme úspěšnost zavedení GDPR? Simulací kontrolního dne ÚOOÚ. Na těchto zkušenostech si nejlépe odvodíte co potřebujete mít, proč a jak to budete muset prokázat. Přesně o tom je cíl implementačního workshopu.

Hledáte více, než školení?

+10 let zkušeností TAYLLORCOX s ochranou osobních údajů ve 4 krocích

#1. GDPR Audit Tool

Udělejte si audit shody s GDPR v profesionální kvalitě a zdarma. Výstupy vám ukáží co a v jakém rozsahu upravit.

Zahájit audit >

#2. GDPR vzory dokumentace

GDPR Accelerator Toolkit™ je sada všech klíčových dokumentů, která nám šetří čas na velkých i malých projektech.

Pořídit dokumentaci >

#3. Příručka pro DPO

Praktická příručka pro Pověřence na ochranu osobních údajů se zabývá profesionální přípravou na roli "Pověřence" 

Zakoupit knihu >


Další GDPR služby >

Nejzajímavější informace ze světa GDPR

5 aktuálních výzev k 5. narozeninám GDPR

5 aktuálních výzev k 5. narozeninám GDPR

GDPR je pořád stejné. Ani český zákon o zpracování osobních údajů z roku 2019, který nahradil do té doby platnou „stojedničku“, čili zákon č. 101/2000 Sb., zatím nedoznal žádných změn. Znamená to...

Zobrazit celý článek

Úřady začnou kontrolovat GDPR Pověřence

Úřady začnou kontrolovat GDPR Pověřence

Pověřenci pro ochranu osobních údajů v hledáčků úřadů. Dozorové úřady z celé Unie, včetně toho českého, se zaměří právě na to, jestli správci a zpracovatelé jmenovali pověřence. A pokud ano, jestli...

Zobrazit celý článek

3+1 zásadních změn v GDPR pro rok 2022+

3+1 zásadních změn v GDPR pro rok 2022+

Téměř nikdo si nevšiml, že nám pod rukama utekl mezinárodní den ochrany osobních údajů (28. ledna). Asi není co slavit :-) Naopak, jsou zde 3+1 výzvy v oblasti zvyšujícího se tlaku na ochranu...

Zobrazit celý článek

Kritický update: GDPR v roce 2021+

Kritický update: GDPR v roce 2021+

28. ledna si již řadu let připomínáme Mezinárodní den ochrany osobních údajů. I letos to jistě je vhodná příležitost na chvíli se zastavit a s odstupem zhodnotit aktuální vývoj praxe i právního...

Zobrazit celý článek

TOP 6 GDPR pokut aktuálně: nedodržování může vyjít i na miliardu korun

TOP 6 GDPR pokut aktuálně: nedodržování může vyjít i na miliardu korun

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Dat Protection Regulation, GDPR) je účinné již dva a půl roku. Přijato bylo ještě o dva roky dříve, na jaře roku 2016, takže všechny organizace...

Zobrazit celý článek

GDPR certifikace, pečetě a známky pro doložení souladu s nařízením o ochraně osobních údajů

GDPR certifikace, pečetě a známky pro doložení souladu s nařízením o ochraně osobních údajů

Jednou ze změn, kterou obecné nařízení ochraně osobních údajů (GDPR) přineslo, je povinnost každé organizace dokládat soulad své činnosti s právními požadavky na řádné zpracování osobních...

Zobrazit celý článek

Je co slavit? Den ochrany osobních údajů, aneb rok a půl s GDPR

Je co slavit? Den ochrany osobních údajů, aneb rok a půl s GDPR

Každoročně si 28. ledna připomínáme mezinárodní Den ochrany osobních údajů. Toto datum bylo vybráno proto, že právě 28. ledna roku 1981 přijal Rada Evropy takzvanou Úmluvu o ochraně osob se...

Zobrazit celý článek

​ISO 27701. Nový standard pro systém ochrany osobních údajů a certifikaci GDPR

​ISO 27701. Nový standard pro systém ochrany osobních údajů a certifikaci GDPR

GDPR je s námi již více, než rok Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je již plně účinné déle než rok. Od letošního dubna máme i nový zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,...

Zobrazit celý článek

Bezpečnostní hrozby a rizika kamerových systémů v době GDPR

Bezpečnostní hrozby a rizika kamerových systémů v době GDPR

Provozování kamerových systémů, jejichž účelem je identifikace konkrétních fyzických osob, je podle ustáleného výkladu Úřadu pro ochranu osobních údajů i soudů považováno za zpracování osobních údajů.

Zobrazit celý článek

Vyřešte navždy GDPR pro eshop, či webové stránky

Vyřešte navždy GDPR pro eshop, či webové stránky

GDPR poradna dlouholetého vedoucího pracovníka právního oddělení ÚOOÚ, tentokrát na téma internetových prezentací a elektronických obchodů.

Zobrazit celý článek

★ GDPR Dokumentace (šablony i vzory)

★ GDPR Dokumentace (šablony i vzory)

Věděli jste, že máte povinnost na vyžádání předložit GDPR Dokumentaci Úřadu pro ochranu osobních údajů, v rámci principu doložitelné odpovědnosti?

Zobrazit celý článek

GDPR DPO se zařadil do TOP 10 nejžhavějších pracovních nabídek

GDPR DPO se zařadil do TOP 10 nejžhavějších pracovních nabídek

Poptávka po odbornících v oblasti ochrany osobních údajů stále stoupá. V tomto roce jich bude chybět až 75tisíc.

Zobrazit celý článek

Metodika posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)

Metodika posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)

GDPR přináší řadu nových postupů pro zajištění souladu zpracování osobních údajů s právními požadavky. Například Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (Data Protection Impact Assesment, DPIA),...

Zobrazit celý článek

3 klíčové zdroje na implementaci GDPR ve zdravotnictví

3 klíčové zdroje na implementaci GDPR ve zdravotnictví

Poskytovatelé zdravotních služeb musí chránit osobní údaje. V případě sporu, či kontroly doložit plnění GDPR. Tyto 3 tipy by vám neměli uniknout!

Zobrazit celý článek

Víte, že... ISO 27001 výrazně usnadní implementaci GDPR?

Víte, že... ISO 27001 výrazně usnadní implementaci GDPR?

ISO 27001 má s GDPR mnoho společného. Určitě víc, než se vám na první pohled zdá. Jak může ISO 27001 pomoci se zajištěním shody EU Nařízením GDPR?

Zobrazit celý článek

Ignorujete pozici Pověřence, protože se na vás přímo nevztahuje? Děláte chybu!

Ignorujete pozici Pověřence, protože se na vás přímo nevztahuje? Děláte chybu!

Nevztahuje se na vás povinnost pověřence, proto se jím nemusíte zabývat? Omyl. Informace a zejména ty, které mají povahu osobních údajů, jsou cenným aktivem každé organizace. A GDPR nařízení se...

Zobrazit celý článek

GDPR Audit Tool

GDPR Audit Tool

Připravte se na nové nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost 25. května 2018 s Auditním nástrojem, který vyvinul certifikační orgán TAYLLORCOX. Nástroj je zatím dostupný zdarma!

Zobrazit celý článek

Jakou kvalifikaci a jaký kurz potřebuje Pověřenec pro ochranu osobních údajů?

Jakou kvalifikaci a jaký kurz potřebuje Pověřenec pro ochranu osobních údajů?

Má to být právník, nebo je lepší agendu delegovat na IT? Jakou roli hraje HR, Marketing, Interní Audit? Kdo má nejlepší předpoklady stát se DPO?

Zobrazit celý článek

10 nejčastějších omylů o GDPR

10 nejčastějších omylů o GDPR

Úřad pro ochranu osobních údajů zpracoval desatero nejčastějších omylů či zavádějících tvrzení o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Zobrazit celý článek

Poslední měsíce do platnosti GDPR

Poslední měsíce do platnosti GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), vstoupí v platnost za méně než rok. Euro komisařka Věra Jourová vydala zajímavé tiskové prohlášení.

Zobrazit celý článek

Jak splnit nová pravidla GDPR?

Jak splnit nová pravidla GDPR?

Po veřejné správě, ale i soukromých společnostech se vyžaduje mj. zřízení pozice Data Protection Officer (DPO), Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Zobrazit celý článek

Jste připraveni na GDPR? Ukážeme vám, jak na to.

Jste připraveni na GDPR? Ukážeme vám, jak na to.

GDPR (General Data Protection Regulation). Mj. zavádí povinnou pozici Data Protection Officer a další.

Zobrazit celý článek

To musíte mít

Stáhněte si do mobilu svoji aplikaci dřív, než přijdete na kurz

Bezplatná mobilní aplikace pro manažery. Výkladový a překladový slovník, auditní nástroj.

Kromě auditního nástroje pro ochranu osobních údajů zde využijete konsolidované termíny a definice tisíců manažerských výrazů v oblasti řízení projektů, programů, portfolia, rizik, enterprise architektury, bezpečnosti a ochrany osobních údajů a dalších:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB
 • TOGAF, ArchiMate, ITIL &  ITSM a mnoho dalších

iOS, Android slovník >

To musíte mít

Jak kurz hodnotí absolventi?

Excelentní hodnocení od 1409 hodnotících

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

 • GDPR Anonymizováno
 • 03.02.20
 • Metropolnet

Výborně připravené s možností praktických řízení.

 • Eva V.
 • 03.02.20
 • Sokolovská Uhelná

Výborný.

 • Pavla T.
 • 17.06.19
 • Ministerstvo kultury

ABS. kurz byl přínosný z hlediska odb. obsahu a praktických příkladů.

 • GDPR Anonymizováno
 • 14.06.19
 • Ministerstvo financí

Kurz mi přinesl nadhled na oblast ochrany a údajů a jeho zasazení do širšího kontextu. Jakož i vztah k oblasti bezpečnosti informací, kybernetické bezpečnosti a řízení rizik. 

 • Mária H.
 • 15.02.19
 • Penta Hospitals

Perfektní.

 • GDPR Anonymizováno
 • 15.02.19
 • my Solutions

Výborný.

 • GDPR Implementace
 • 15.02.19
 • Mann+Hummel

Výborný kurz, včetně podkladů mnoho závěrů z praxe.

 • GDPR Anonymizováno
 • 29.08.18
 • Pozpra

Velká spokojenost.

 • Blanka Ž.
 • 29.08.18
 • Zápodočeská univerzita Plzeň

Skvělý kurz, spousta příkladů z praxe, praktické procvičení.

 • Zdenka T.
 • 29.08.18
 • Freelancer

Velká spokojenost. 

Zobrazit dalších 10 recenzí absolventů

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Chcete to připravit na míru? Kontaktujte nás!

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?