Stash

Správa zdrojových kódů pro Git, která je bezpečná, rychlá a podniková. Vytvářejte a spravujte repozitáře, integrujte je s JIRA pro sledovatelnost od konce do konce, nastavte jemnozrnná oprávnění, spolupracujte na kódu a okamžitě měřte s vysokým výkonem.


Stash

On-premise source code management for Git that's secure, fast, and enterprise grade. Create and manage repositories, integrate with JIRA for end to end traceability, set up fine-grained permissions, collaborate on code and instantly scale with high performance.

Použito v metodice